Đồ | Kẻ Hủy Diệt - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt.

Kẻ Hủy Diệt

Kẻ Hủy Diệt Kẻ Hủy Diệt
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Huỷ Diệt.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kẻ Hủy Diệt1100%