Đồ | Quỷ Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.

Quỷ Xương

Quỷ Xương Quỷ Xương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Xương.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quỷ Xương1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.01%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.8%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 0.01%
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 2.5%