Đồ | Vong Hồn Tử Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vong Hồn Tử Sĩ.

Vong Hồn Tử Sĩ

Vong Hồn Tử Sĩ Vong Hồn Tử Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vong Hồn Tử Sĩ.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vong Hồn Tử Sĩ1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1