Đồ | Thiết Giáp Chiến - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.

Thiết Giáp Chiến

Thiết Giáp Chiến Thiết Giáp Chiến
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thiết Giáp Chiến.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thiết Giáp Chiến1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%