Đồ | Thiết Giáp Chiến - Tuyển tướng huyền thoại Thiết Giáp Chiến

Thiết Giáp Chiến

Thiết Giáp Chiến Thiết Giáp Chiến
Tuyển tướng huyền thoại Thiết Giáp Chiến
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thiết Giáp Chiến1100%