Đồ | Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương.

Rồng Xương

Rồng Xương Rồng Xương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rồng Xương1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Búa ThầnBúa Thần 1