Đồ | Rồng Xương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương.

Rồng Xương

Rồng Xương Rồng Xương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Xương.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rồng Xương1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Búa ThầnBúa Thần 1