Đồ | Quái Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quái Tuyết.

Quái Tuyết

Quái Tuyết Quái Tuyết
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quái Tuyết.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quái Tuyết1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1