Đồ | Linh Hồn Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Linh Hồn Sư.

Linh Hồn Sư

Linh Hồn Sư Linh Hồn Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Linh Hồn Sư.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Linh Hồn Sư1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1