Đồ | Vệ Nữ Đại Dương - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Nữ Đại Dương.

Vệ Nữ Đại Dương

Vệ Nữ Đại Dương Vệ Nữ Đại Dương
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Vệ Nữ Đại Dương.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Vệ Nữ Đại Dương1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1