Đồ | Quỷ Sấm Sét - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.

Quỷ Sấm Sét

Quỷ Sấm Sét Quỷ Sấm Sét
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Sấm Sét.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quỷ Sấm Sét1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%