Đồ | Quỷ Sấm Sét - Tuyển tướng Quỷ Sấm Sét.

Quỷ Sấm Sét

Quỷ Sấm Sét Quỷ Sấm Sét
Tuyển tướng Quỷ Sấm Sét.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quỷ Sấm Sét1100%