Đồ | Quỷ Cây - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.

Quỷ Cây

Quỷ Cây Quỷ Cây
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Cây.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quỷ Cây1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn IV - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%