Đồ | Nữ Kiếm Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.

Nữ Kiếm Sĩ

Nữ Kiếm Sĩ Nữ Kiếm Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Nữ Kiếm Sĩ.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nữ Kiếm Sĩ1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%