Đồ | Ripper - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.

Ripper

Ripper Ripper
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ripper.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ripper1???