Đồ | Kẻ Diệt Rồng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.

Kẻ Diệt Rồng

Kẻ Diệt Rồng Kẻ Diệt Rồng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kẻ Diệt Rồng.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kẻ Diệt Rồng1???