Đồ | Đế Thần Sợ Hãi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.

Đế Thần Sợ Hãi

Đế Thần Sợ Hãi Đế Thần Sợ Hãi
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Đế Thần Sợ Hãi.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đế Thần Sợ Hãi1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%