Đồ | Ong Chúa Sát Thủ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.

Ong Chúa Sát Thủ

Ong Chúa Sát Thủ Ong Chúa Sát Thủ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ong Chúa Sát Thủ.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ong Chúa Sát Thủ1???

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn V - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Thử thách Anh Hùng L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L14Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.15%
Thử thách Anh Hùng L15Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L16Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%
Thử thách Anh Hùng L17Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 0.18%