Đồ - Tướng

Đấu Sĩ Rìu Thần

Đấu Sĩ Rìu Thần Đấu Sĩ Rìu Thần
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Rìu Thần.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đấu Sĩ Rìu Thần1???