Đồ - Tướng

Đấu Sĩ Song Giáo

Đấu Sĩ Song Giáo Đấu Sĩ Song Giáo
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Song Giáo.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đấu Sĩ Song Giáo1???