Đồ - Tướng

Linh Hồn Hoa Hồng

Linh Hồn Hoa Hồng Linh Hồn Hoa Hồng
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Linh Hồn Hoa Hồng.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Linh Hồn Hoa Hồng1???