Đồ - Tướng

Quạ Đêm Sát Thủ

Quạ Đêm Sát Thủ Quạ Đêm Sát Thủ
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Quạ Đêm Sát Thủ.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quạ Đêm Sát Thủ1???