Đồ | Cao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng

Cao Tăng

Cao Tăng Cao Tăng
Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng
Tối đa 49999
Bán 12 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Cao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.2100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.4100%