Đồ | Thiên Thần - Tuyển Tướng thường, Thiên Thần.

Thiên Thần

Thiên Thần Thiên Thần
Tuyển Tướng thường, Thiên Thần.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thiên Thần1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%