Đồ | Ông Kẹ - Tuyển Tướng thường, Ông Kẹ.

Ông Kẹ

Ông Kẹ Ông Kẹ
Tuyển Tướng thường, Ông Kẹ.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ông Kẹ1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%