Đồ | Khổng Lồ Đá - Tuyển Tướng thường, Khổng Lồ Đá.

Khổng Lồ Đá

Khổng Lồ Đá Khổng Lồ Đá
Tuyển Tướng thường, Khổng Lồ Đá.
Tối đa 65000
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Khổng Lồ Đá1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%