Đồ | Kỹ Sư - Tuyển Tướng thường, Kỹ Sư.

Kỹ Sư

Kỹ Sư Kỹ Sư
Tuyển Tướng thường, Kỹ Sư.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kỹ Sư1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%