Đồ | Thần Rừng - Tuyển Tướng thường, Thần Rừng.

Thần Rừng

Thần Rừng Thần Rừng
Tuyển Tướng thường, Thần Rừng.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thần Rừng1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%