Đồ | Nhà Giả Kim - Tuyển Tướng thường, Nhà Giả Kim.

Nhà Giả Kim

Nhà Giả Kim Nhà Giả Kim
Tuyển Tướng thường, Nhà Giả Kim.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Nhà Giả Kim1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%