Đồ | Thiện Xạ - Tuyển Tướng thường, Thiện Xạ.

Thiện Xạ

Thiện Xạ Thiện Xạ
Tuyển Tướng thường, Thiện Xạ.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thiện Xạ1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%