Đồ | Người Sói - Tuyển Tướng Cao cấp, Người Sói.

Người Sói

Người Sói Người Sói
Tuyển Tướng Cao cấp, Người Sói.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 12 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Người Sói1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. 1 11.5%