Đồ | Trứng Hiếm - Cho %d Trứng Thú Nuôi Hiếm

Trứng Hiếm

Trứng Hiếm Trứng Hiếm
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm
Tối đa 49999
Bán 10000 Vàng
Tiểu Long 3-6 12.43%
Hồ Điệp 3-6 12.43%
Phượng Hoàng 3-6 12.43%
Cú Mèo 3-6 12.43%
Khí Cầu Ma 3-6 12.43%
Kỳ Lân 3-6 12.43%
Cá Bong Bóng 3-6 12.43%
Tiểu Tiên 0-3 1.86%
Voi Còi 0-3 1.86%
Tiểu Quỷ 0-3 1.86%
Gà Nổ 0-3 1.86%
Hổ Bay 0-3 1.86%
Mochi 0-3 1.86%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 4640Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Sở Thú 0-7 / Hàng ngày 21%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 1 Lần
Sở hữu 1 thú nuôi
1 100%