Đồ | Trứng Huyền Thoại - Cho %d Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại

Trứng Huyền Thoại

Trứng Huyền Thoại Trứng Huyền Thoại
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại
Tối đa 65000
Bán 15000 Vàng
Tiểu Long 3-9 10.5%
Hồ Điệp 3-9 10.5%
Phượng Hoàng 3-9 10.5%
Cú Mèo 3-9 10.5%
Khí Cầu Ma 3-9 10.5%
Kỳ Lân 3-9 10.5%
Cá Bong Bóng 3-9 10.5%
Tiểu Tiên 1-6 3.79%
Voi Còi 1-6 3.79%
Tiểu Quỷ 1-6 3.79%
Gà Nổ 1-6 3.79%
Hổ Bay 1-6 3.79%
Mochi 1-6 3.79%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 8030Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Sở Thú 0-7 / Hàng ngày 6%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 1 Lần
Sở hữu 3 thú nuôi
1 100%