Đồ | Trứng Huyền Thoại - Cho %d Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại

Trứng Huyền Thoại

Trứng Huyền Thoại Trứng Huyền Thoại
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 15000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận Trứng Thú Nuôi và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận Trứng Thú Nuôi và các vật phẩm khác. 1 100%
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 8030Thưởng: Huy Hiệu
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 1 Lần
Sở hữu 3 thú nuôi
1 100%
Sở Thú 0-7 / Hàng ngày 6%