Đồ | Thẻ Trứng Thú Nuôi - Cho 1 Trứng Thú Nuôi ngẫu nhiên

Thẻ Trứng Thú Nuôi

Thẻ Trứng Thú Nuôi Thẻ Trứng Thú Nuôi
Cho 1 Trứng Thú Nuôi ngẫu nhiên
Tối đa 49999
Bán 12000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.16%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm16%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại16%