Đồ | Chất Tiến Hóa - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.

Chất Tiến Hóa

Chất Tiến Hóa Chất Tiến Hóa
Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa và Hang Quái Nhóm.
Tối đa 49999
Bán 10 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Quỷ Thét I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Hòm Quỷ Thét I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 20
Hòm Quỷ Thét Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.Hòm Quỷ Thét Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. 20
Hòm Quỷ Thét Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Quỷ Thét Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 20
Hòm Quỷ Thét Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Quỷ Thét Siêu I - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 20
Hòm Quỷ Thét II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Hòm Quỷ Thét II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 26
Hòm Quỷ Thét Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.Hòm Quỷ Thét Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. 26
Hòm Quỷ Thét Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Hòm Quỷ Thét Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 26
Hòm Quỷ Thét Siêu III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng.Hòm Quỷ Thét Siêu III - Mở để nhận rất nhiều phần thưởng. 26
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 - 2 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 2 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 2 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
1 - 2 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
1 - 2 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
1 - 2 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
1 - 2 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
1 - 2 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
1 - 2 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
1 - 2 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 - 2 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 - 2 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
1 - 2 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 15
1 - 2 2.06%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 15
1 - 2 2.63%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 15
1 - 3 2.63%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 15
1 - 3 3.59%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 15
2 - 3 3.59%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 - 3 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 - 3 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
1 - 3 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
1 - 2 2.78%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 18
1 - 3 2.78%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 21 - 30 KN: - 18
1 - 3 3.79%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 18
2 - 3 3.79%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
1 - 2 2.85%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 21 - 30 KN: - 18
1 - 2 3.89%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
1 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 - 3 3.97%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 - 3 4.03%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
2 - 3 4.01%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
1 - 2 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
1 - 2 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
1 - 2 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
1 - 2 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
1 - 2 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
1 - 3 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
1 - 3 16.94%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
2 - 3 16.94%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
1 - 2 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
1 - 2 13.12%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
1 - 2 13.12%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
1 - 2 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
1 - 2 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
1 - 3 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
1 - 3 21.73%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
1 - 3 21.73%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
2 - 3 21.73%
Vực Thẳm 1 Vực Thẳm 1 2 13.89%
Vực Thẳm 2 Vực Thẳm 2 2 11.92%
Vực Thẳm 3 Vực Thẳm 3 2 12.67%
Vực Thẳm 4 Vực Thẳm 4 2 12.15%
Luyện Ngục I Luyện Ngục I 2 13.89%
Luyện Ngục II Luyện Ngục II 2 11.61%
Luyện Ngục III Luyện Ngục III 2 12.13%
Luyện Ngục IV Luyện Ngục IV 2 17.6%