Đồ | Tinh Chất Thú - Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa.

Tinh Chất Thú

Tinh Chất Thú Tinh Chất Thú
Vật liệu tiến hóa Thú. Có thể nhận khi diệt quái Thánh Địa.
Tối đa 49999
Bán 10 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 30 KN: - 1
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 10
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
2 - 3 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
2 - 3 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
2 - 3 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
2 - 3 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
2 - 3 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
2 - 3 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 14 KN: - 12
2 - 3 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 12
2 - 3 10.53%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 12
2 - 3 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 12
2 - 3 13.17%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 12
2 - 3 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 12
2 - 3 17.48%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 12
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 - 3 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 - 3 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 18 KN: - 14
2 - 3 12.42%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 15
2 - 3 2.06%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 15
2 - 3 2.63%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 15
2 - 4 2.63%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 15
2 - 4 3.59%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 15
3 - 4 3.59%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
2 - 4 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
2 - 4 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 23 KN: - 16
2 - 4 15.51%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
2 - 3 2.78%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 18
2 - 4 2.78%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 21 - 30 KN: - 18
2 - 4 3.79%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 18
3 - 4 3.79%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 18
2 - 3 2.85%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 21 - 30 KN: - 18
2 - 3 3.89%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
2 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
2 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 24 - 28 KN: - 18
2 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
3 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
3 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 29 - 30 KN: - 18
3 - 4 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
3 - 4 3.97%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
3 - 4 4.03%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 22
3 - 4 4.01%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 1 - 6 KN: - 6
2 - 3 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 6
2 - 3 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 11 - 18 KN: - 6
2 - 3 10.2%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 - 3 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 6
2 - 3 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 6
2 - 4 12.76%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 6
2 - 4 16.94%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 6
3 - 4 16.94%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 5 - 30 KN: - 8
2 - 3 20.58%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 3 - 10 KN: - 9
2 - 3 13.12%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 7 - 14 KN: - 9
2 - 3 13.12%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
2 - 3 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 15 - 22 KN: - 9
2 - 3 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 19 - 26 KN: - 9
2 - 4 16.39%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
2 - 4 21.73%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 23 - 30 KN: - 9
2 - 4 21.73%
Quái vậtKẻ thù - Thánh Địa
Cấp 27 - 30 KN: - 9
3 - 4 21.73%
Thử thách Anh Hùng L11Unknown - Unknown 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L11Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 1.5%