Đồ - Túi quà

Unknown

Unknown Unknown
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 10 Thưởng: Huy Hiệu