Đồ | Pha Lê Kỵ Sĩ Hồn Ma - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".

Pha Lê Kỵ Sĩ Hồn Ma

Pha Lê Kỵ Sĩ Hồn Ma Pha Lê Kỵ Sĩ Hồn Ma
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Tối đa 65000
Bán 10 Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Chọn Pha Lê Siêu Thú I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Pha Lê Siêu Thú I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 20
Thử thách Anh Hùng L12Unknown - Unknown 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L12Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 1.5%