Đồ - Gói quà

Pha Lê Sứ Giả Độ Hồn

Pha Lê Sứ Giả Độ Hồn Pha Lê Sứ Giả Độ Hồn
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Tối đa 65000
Bán 10 Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.