Đồ - Gói quà

Pha Lê Sói Ma Trăng

Pha Lê Sói Ma Trăng Pha Lê Sói Ma Trăng
Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".
Tối đa 65000
Bán 10 Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.