Đồ | Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi

Thẻ Sên

Thẻ Sên Thẻ Sên
Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi
Tối đa 49999
Bán 30 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.280%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.120%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.380%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.120%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.480%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.220%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 1600Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III