Đồ | Thẻ Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.

Thẻ Thần Sấm

Thẻ Thần Sấm Thẻ Thần Sấm
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.5100%