Đồ | Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.

Thẻ Đại Thánh

Thẻ Đại Thánh Thẻ Đại Thánh
Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%