Đồ | Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.

Thẻ Hiệp Sĩ

Thẻ Hiệp Sĩ Thẻ Hiệp Sĩ
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.5100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%