Đồ | Thẻ Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.

Thẻ Pháp Sư

Thẻ Pháp Sư Thẻ Pháp Sư
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.10100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%