Đồ | Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.

Thẻ Bọ Cạp Băng

Thẻ Bọ Cạp Băng Thẻ Bọ Cạp Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.
Tối đa 49999
Bán 500 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.1100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.10100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%