Đồ | Túi Kinh nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm.

Túi Kinh nghiệm I

Túi Kinh nghiệm I Túi Kinh nghiệm I
Nhận ít Kinh nghiệm.
Tối đa 49999
Bán 200 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
4 125Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III