Đồ | Gói Kinh Nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm.

Gói Kinh Nghiệm I

Gói Kinh Nghiệm I Gói Kinh Nghiệm I
Nhận ít Kinh nghiệm.
Tối đa 65000
Bán 200 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
4 125Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.