Đồ | Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.

Túi Kinh nghiệm III

Túi Kinh nghiệm III Túi Kinh nghiệm III
Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.
Tối đa 49999
Bán 1800 Sao

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.10100%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.6100%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.3100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 250
Búa ThầnBúa Thần 3
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
4 1125Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III