Đồ | Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Đồng I

Rương Đồng I Rương Đồng I
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.4???
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III100100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão-0
1 30%