Đồ | Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Đồng II

Rương Đồng II Rương Đồng II
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.670%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.150100%