Đồ | Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Sắt III

Rương Sắt III Rương Sắt III
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.6???
Gói Ấn II - Nhận 50 Ấn.350%
Khe №2
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.1???
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ.150%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.200100%