Đồ | Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.

Rương Sắt IV

Rương Sắt IV Rương Sắt IV
Mở để nhận thưởng nhỏ.
Tối đa 65000
Bán 10000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.1???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.2???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.1???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.250100%