Đồ | Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn.

Rương Đồng IV

Rương Đồng IV Rương Đồng IV
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 49999
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.2???
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.3???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Gói Ấn III - Nhận 200 Ấn.1???
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ.110%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng.10.05%
Khe №3
ĐồLượngLượt
Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III250100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Công Thành Nhóm
Mắt Bão--3
1 30%